35leta MM Poliesita waistband

Kiʻi Fakamatala Nounou:

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

35leta MM Poliesita waistband

Paaki ʻo e ʻea vela (sublimation)

ʻOku fakamafanaʻi mo pressurized ʻa e naunau kuo paki ke faʻu ʻaki ha sublimation ʻoku ne ʻomi ʻa e tupenu. Ko ia, ʻoku ngingila ʻa e lanu pea ʻikai fakangatangata ʻe he ngaahi sipinga mo e ngaahi lanu, pea ʻoku mālohi ʻaupito foki mo e tuʻu maʻu ʻi he lanú.

Malohi fakamisini maʻolunga, kau puke lelei, tensile maʻolunga mo lahi malohi. Fakafepaki lahi ʻaupito, ʻe kei lava pe ʻe he ngaahi konga ʻo tauhi ʻa e ʻuluaki ivi fakamisini hili hono toutou fakahoko bending, tuʻunga fakamolu maʻolunga, fakafepaki e ʻea vela, meʻa hamolemole, kiʻi fekainaki siʻisiʻi, fakafepaki ʻa e fekainaki.

Fakangatangata ʻo e koloa

Hingoa ʻo e koloa: Polyester printed webbing
Ngaahi Nāunaú: Poliesita
Faʻahinga ʻo e koloa: Paaki webbing
Ngaahi Founga: Lalanga mo paaki
Faʻufaʻu Webbing: Mahinongofua, herringbone, ʻe twill mo e ngaahi meʻa pehee
Lanú: Tali ʻa e customization, Fili pe fakatatau ki pantone kaati lanu
Lahí: Tali ʻa e customization
Ofetuku & ODM: Tali Lelei
MOQ: 3000 lotoʻataʻataa/naunau/ngaahi lanu mo e sipinga kehekehe
Sīpinga ʻo ha: Tauʻataina ki he sipinga ʻi he Stock; totongi ki he fakapatonu sipinga
Sīpinga ʻo ha taimi: 1-3ngaahi ʻahó (sipinga ʻi he Stock); 10-15ngaahi ʻahó (sipinga fakapatonu)
Taimi ʻoku ʻomi aí: 10-15 hili ha ngaahi ʻaho mei he hilifakinimá (Makatuʻunga ʻi he lahi hoʻo ʻota)
Fakatokangaʻi Ange: Ko e ngaahi taa ʻoku fekauʻaki pe ia mo e maʻuʻanga tokoni, te mau lea ʻo fakatatau ki hoʻomou ngaahi fie maʻu fakaikiiki, Kataki ʻo fakaha mai ʻi he angaʻofa ʻa e naunau, maokupu, matolu, lanu ʻoku ke fie maʻu, pea mo e lahi hoʻo ʻota ki ha totongi totonu.
Totongi naʻe: Ngaahi fakamatala ki he kakai, T/T, ʻIunioni Hihifo, etc.

Fakaikiiki ʻo e koloa

Ngaahi Tohi Kolé:

Meimei fakaʻaongaʻi pe ki he tafaʻaki nima ʻo e vala, hono kamó, ngaahi hokoʻanga talausese, teuteuʻi e ngutu ʻo e talausese, tata, ʻū kato āfeí, hono teuteuʻi mo toe lahi ange!

Ngaahi lelei ʻo e koloa:

1.Naunau koloa drawnwork ke fakapapauʻi ʻa e tupuʻanga ʻo e koloa

2.ʻOku hiki mai ʻa e lanu masterbatch mei muli, pea ʻoku mapuleʻi lelei ʻaupito ʻa e tuʻu maʻu ʻi he lanú

3.Tuʻunga malu ʻo e ʻatakai maʻolunga pea feau e ngaahi tuʻunga moʻui

4.ʻOku tuʻu maʻu ʻa e lanu maʻ, ola lelei ʻo e fakafepaki mo e fakafili ki he ʻuli

5.Fekainaki momoa mo e tuʻunga fekainaki viviku 4

6.Malohi tensile maʻolunga, ʻoku maʻolunga ʻene laó ki hono foó

7.Infrared-tohi fakamoʻoni, ulo retardant, matuʻuaki e tui, matting, tensile malohi ʻi he malolo, etc.

KO ʻETAU NGĀUÉ:

♦ te tau ʻoatu ha meʻa lahi ange mo lelei ange pea tokoni ʻo fakatatau ki he kau kasitomaa’ ngaahi tā fakatātaá.

♦a mau maʻu ha timi QC fakapalofesinale ke fakapapauʻi ʻoku lelei ange hoʻomou koloa.

♦ vakaiʻi ʻa e naunau ʻota kimuʻa pea toki kamata hono ngaohi.

♦ ne fai ha sivi noaʻia lolotonga e ngaue.

♦a e 100% sivi kimuʻa ʻi he uta.

ʻULUNGAANGA MAʻOLUNGA:

Fakalaka atu ʻi he ISO 9001:2008 fakapapauʻi ʻo e founga lelei mo hono fakapapauʻi ʻo e ROHS.

KO HOTAU FAINGAMALIE:

Kuo mau ʻi he ngaahi ngaue webbing ki he 20 ngaahi taʻu.

ʻOku tau feʻunga ʻaupito ke maʻu ha ngaahi faʻahinga kehekehe ʻo e webbing

Vave hono ngaohi mo hono ngaohi ʻo e ʻaukai.

ʻI he lolotonga ʻo e ngaue, Kuo pau ke foua ʻe he koloa kotoa pe 4 ngaahi sieké:

1.Sivi ʻo e naunau fakatuʻa

2.Sivi ʻi hono ngaohi

3.Sivi hono fakatahatahaʻi

4.Sivi ʻo e ngaahi meʻa ke fai

HETIKUOTA ʻo e Siasí:

F Q: ʻE founga fefe haʻaku kamata ha ngaue ki hono fakatahatahaʻi?

Ko ha: Ke kamata hoʻo ngaue, Kataki ʻo ʻomi kiate kimautolu ha ngaahi ta fakatata ʻo kau ai ʻa e ngaahi naunau, lahi ʻo e koloa, maokupu, matolu mo e ngaahi fie maʻu kehe. Te ke maʻu leva ʻemau tuʻuaki ʻi loto 12 ngaahi houa.

F Q: Ko e ha hono fuoloa ʻo e siakale ʻo ha ngaue?

Ko ha: Mei he ʻaho naʻe hilifakinima ai koe mei hoʻo ngaue, ko ʻetau siakale fakalukufua ko e 15-20 ngaahi ʻahó, tuku kehe pe ʻa e lahi ʻo e ʻota, ʻOku fie maʻu ke ke toe fakapapauʻi

F Q: Founga hono fakapapauʻi e tuʻunga lelei ʻo ha ngaue?

Ko ha: Te tau puleʻi ʻa e tuʻunga lelei mei he ngaahi naunau ʻota. Kimuʻa pea toki ngaohi, lolotonga hono ngaohi mo hono fakatahatahaʻi, te tau siofi mo vakaiʻi e meʻa ʻoku tau ʻi aí ʻi ha taimi moʻoni. Kimuʻa pea uta, te tau fakahoko ʻa e sivi kakato ke fakapapauʻi ʻoku aʻu ʻa e ngaahi koloa lelei ki ho nima.

F Q: Ko e ha ʻe lava ke fai ʻaki ha ngaue?

Ko ha: Te tau lava ʻo fai ʻo fakatatau ki hoʻo ngaahi fie maʻu: kau ʻAnitai-angavaivai, fakafili ki he ʻuli, faitoʻo ʻoku holoa, ʻikai ke ʻi ai ha vai, ulo retardant, kau ʻAnitai-infrared, ti-matting mo e ngaahi faitoʻo kehe.

F Q: ʻOku ʻikai ke tau maheni mo e fefonongaʻaki fakavahaʻapuleʻanga. Te ke tokangaʻi e ngaahi meʻa kotoa pe ʻoku fai ki ai e tokanga?

Talí: ʻIo. ʻE poupouʻi kakato kitautolu ʻe he ngaahi taʻu ʻo e taukei mo e fengaueʻaki taimi loloa mo e forwarders Feleti. Te ke toki lava pe ʻo fakaha mai kiate kimautolu ʻa e ʻaho ke ʻomi ai. ʻOku tuku mai mo ha ngaahi fehuʻi kehe kiate kitautolu.

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI